X
تبلیغات
رایتل

kurdistan HSE

سایت تخصصی ایمنی، بهداشت صنعتی و سیستم های مدیریتی

ایمنی و دنیای مدرن- دکترمحمدفام

 

بکارگیری کارکنان جدید از دیدگاه ایمنی:‌ چرا و چگونه؟

امروزه واحدهای ایمنی و کنترل ضایعات با مسائل و رویداد جدید و پیچیده ای مواجهه می شوند که قبلاً لبا آنها برخوردی نداشته اند . اغلب استانداردی وجود ندارد که در زمینه موارد خاص صحبت کند و در واقع چارچوب یا نقشه از قبل طراحی شده ای برای این موضوعات وجود ندارد . با توجه به این موضوعوعات کارشناسان ایمنی و کنترل ضایعات بایستی مرزهای ایمنی و پیشگیری از تلفات کلاسیک را در نوردیده  برای آنالیز و شناسایی راه حلهایی دیگر برای حل اینگونه مسائل از خلاقیت خود استفاده کنند .

یکی از موضوعات مهمی که بسیاری از کارفرمایان با آن در موجهه بوده و این امر اغلب در ارتباط با فعالیتهای واحدهای ایمنی و پیشگیری از تلفات می باشند انتخاب و استخدام کارگران لایق است . بسیاری از واحدهای ایمنی و پیشگیری از تلفات با وجود تعریف و اجرای برنامه های ایمنی و کنترل ضایعات شاهد افزایش نرخ جراحات و بیماریهای شغلی می باشند که یکی از مهمترین دلایل امر عدم انتخاب صحیح کارگران می باشد . بدیهی است که سرزنشهای حاصل از اینگونه افزایش در نرخ جراحات و بیماریها در نهایت گریبانگیر کارشناسان ایمنی و کنترل ضایعات خواهد شد .

هنگامی که کارگری استخدام شد مسئولیت ایمنی فرد یاد شده در محیط کار با شرکت و در نتیجه واحد ایمنی و کنترل ضایعات می تواند از معتاد و الکلی بودن کارگران تا ناتوانی او در امر آموزش باشد .

اگر یک کارگر درحین کار دچار جراحت شود بر اساس قوانین کار ، فرد مصدوم برای مدت طولانی گریبانگیر واحد ایمنی و پیشگیری از تلفات خواهد بود . در نتیجه کارشناسان ایمنی و کنترل ضایعات احساس می کنند که در یک چرخه معیوب گیر افتاده اند .

برای مبارزه با این موضوع تعدادی از واحدهای ایمنی و پیشگیری از تلفات مراحل انتخاب ، استخدام ، فرایندهای آموزشی را در راستای کسب توانمندی برای شناسایی مشکلات بالقوه افراد ، قبل از استخدام آنها مورد ارزیابی مجدد قرار داده و برای ارزیابی افراد داوطلب کار آموزش کارکنان دولتهای جدیدی را بکار گرفته اند

تعدادی از ایده های خلاق شامل موارد زیر می باشد :

در نظر داشتن روشهای غیر معمول استخدام ؛ تعدادی از کارفرمایان برای استخدام بهترین افراد تنها به دادن اطلاعیه ها در روزنامه ها بسنده می کنند . برای گسترده کردن دامنه افراد صلاحیتدار برای کار ، بعضی از کارفرمایان گروههای دیگری از افراد نظیر افراد بازنشسته ، گروههایی با آموزشهای ویژه به معلولان ، کارآموزان و کارورزان دانشگاهی را نیز مد نظر قرار می دهند . در مواقع زیادی ، افراد یاد شده دارای شرایط مد نظر برای کار ، با نرخ جراحات تجربه شده کم و عموماً کارگرانی خوب می باشند . کارشناسان ایمنی و کنترل ضایعات بایستی مقرراتی نظیر قانون حمایت از معلولین و قوانین مرتبط با محافظت از افراد با معلولیتهای ویژه را نیز مد نظر داشته باشند . در اغلب مواقع اگر اصلاح یا تطبیق قابل قبولی مورد نیاز باشد می توان تطبیق یاد شده را با حداقل هزینه ها انجام داد . علاوه بر این چندین منبع مالی نیز برای انجام این تطبیقها وجود دارد ( فصل10 ) .

در ایالات متحذه آمریکا تقریباً 50% کارفرمایان برای شناسایی افراد الکلی و معتاد در معاینات قبل از استخدام از تستهای اختصاصی استفاده می کنند . اکثریت واحدهای ایمنی و پیشگیری از تلفات به این نتیجه رسیده اند که اینگونه تستها می توانند از نرخ بروز حوادث و بیماریهای شغلی بکاهند .

تعدادی از کارفرمایان از انواع مختلف تستهای روانشناسی نظیر MMPI ، به همراه تستهای جسمانی نظیر تست چابکی (Agility)! جسمانی در طی معاینات قبل از استخدام بهره می برند با این نوع تستها اغلب افراد با محدودیتهای خاصی قابل شناسایی بوده ، لذا می توانند در انتخاب کارگران مناسب مفید باشند .

بسیاری از کارفرمایان برای آموزش کارگران جدید الاستخدام درباره انتظارات از شغل آنها از انواع جدیدی از برنامه های آموزشی استفاده می کنند . اگرچه آموزشهای ارائه شده توسط تعدادی از کارفرمایان بسیار ابتدایی بوده و تنها شامل پر کردن دوره های آموزشی و قرائت مقررات کارخانه می باشد . تعدادی از کارشناسان ایمنی و کنترل ضایعات به این نتیجه رسیده اند که آموزشهای بدو استخدام فرصت بسیار مناسبی برای شروع آموزشهای گسترده ایمنی و پیشگیری از ضایعات می باشد . از فرصت آموزشهای بدو استخدام می توان برای یاد دادن مقررات ایمنی و بهداشت ، برنامه های جدید ، استفاده صحیح از PPTS  و سایر جنبه های متعدد ایمنی و پیشگیری از ضایعات استفاده کرد .

در زمینه کنترلهای مهندسی ، کارشناسان ایمنی و کنترل ضایعات برای یافتن تکنولوژیهای نوین برای تعدیل و سپس بکارگیری در زمینه های ایمنی و پیشگیری از ضایعات ، بخشهای فراتر از شرکتهای سنتی ارائه کننده طرحهای حفاظ گذاری ماشین آلات را مد نظر قرار می دهند . از هنگامی که کامپیوتر در دنیای تجارت انقلابی ایجاد کرده است ، این تکنولوژی موارد استفاده متعددی بعنوان نمونه از جمع آوری و نگهداری MSDS تا پیگیری گزارشات حوادث در حیطه ایمنی و پیشگیری از ضایعات پیدا کرده است .

امروزه بطور مداوم تکنولوژیها و محصولات نوینی با کاربردهای بالقوه در زمینه ایمنی و پیشگیری از ضایعات ایجاد شده و در حال توسعه می باشند . برای مثال حفاظهای ماشین آلات 20 سال پیش درابتدا از پوششهای فلزی که بر روی قسمتهای متحرک قرار می گرفتند یا کابلهایی برای دور نگه داشتن دست و پا از نقاط عمل تشکیل می شوند . در حالیکه امروزه این نوع حفاظها جای خود را به سیستمهای پیچیده نظیر سیستمهای نوری و لیزری داده اند . اینگونه تکنولوژیهای نوینی که در گذشته ای نه چندان دور در افسانه ها پیدا می شدند امروزه براحتی قابل دسترسی اند .

در زمینه انگیزش کارکنان و تغییر رفتارهای آنها ؛ آیا می توان همانند قبل عمل کرد ؟ آیا انگیزه های کارکنان در دهه 80 همانند دهه 60 است ؟آیا امروزه انتظارات کارکنان متفاوت از پدران و مادرنشان است ؟

آیا امروزه آموزشهای ارائه شده به بچه در سیستمهای آموزشی فعلی با آموزشهایی که کارشناسان ایمنی و کنترل ضایعات در همان سنین دریافت کرده اند متفاوت است ؟ چه تعداد از کارشناسان ایمنی و کنترل ضایعات اروزی د سالیان اولیه زندگی خود عمرشان را در dayeare طی کرده اند ؟ چه تعداد از کارشناسان ایمنی و کنترل ضایعات امروزی در طول سالیان دبیرستان خود کارکرده اند ؟ چه تعداد از کارشناسان ایمنی و کنترل ضایعات امروزی اگر کامپیوتر شخصی نگوییم یک تلویزیون داشته اند ؟ از نظر اغلب کارشناسان ایمنی و کنترل ضایعات تفاوتهای معنی داری بین زمینه و انگیزه های کارکنان امروزی و دیروزی وجود دارد . بنابراین چرا هنوز کارشناسان ایمنی و کنترل ضایعات برای انگیختن کارگران به کار ایمن از همان روشهای قدیمی استفاده می کنند ؟ چوب و فلک در گذشته مورد استفاده قرار گرفتند ولی امروزه و در آینده باز هم قابل استفاده خواهد بود ؟ آیا چوبها تفاوت کرده اند یا فلکها همان فلکهای قدیمی نبوده اند ؟

کارشناسان ایمنی و کنترل ضایعات بایستی امروزه بدنبال راههای جدیدی برای انگیختن کارگران به کار ایمن باشند. بطور کلاسیک کارشناسان ایمنی و بهداشت از برنامه های تشویق ایمنی نظیر اهداء کارتهای سبز یا ----- مالی برای افرادی که در طول یک مدت خاصی دچار جراحت نمی شدند در راستای رسیدن به یک هدف خاص کاهش روزهای تلف شده استفاده می کردند . اغلب برنامه های تشویق ایمنی کوتاه مدت بوده و بر روی ضروریات ثبت و ضبط سنتی OSHA متمرکز بودند . کارکنان در چنین نظامی در طول مسابقه اغلب برای رسیدن به تشویقهای بیشتر دچار درد و رنج می شوند . هر چند که برنامه های سنتی تشویق ایمنی کارکنان را تشویق می کرد تا پایان دوره مسابقه جراحات و بیماریهای خود را پنهان کرده و نارساییهای موجود در محل برنامه ایمنی و پیشگیری از تلفات را بپوشانند .

با توجه به مطالب یاد شده آیا روشهای دیگر انگیزشی برای افزایش آگاهی کارکنان وجود دارد ؟ کارشناسان ایمنی و کنترل ضایعات ممکن استبخواهند ایده های زیر را مد نظر قرار دهند :

-    زدن یک ضربه آرام به پشت کارگران و گفتن اینکه آنها کار خود را به خوبی انجام می دهید .

-    دادن کارتهایی با مضمون « من دیدم که شما کار خود را بخوبی انجام می دهید »

-    کارتهای تولید با مضامین ایمنی

-    تبریک بر روی بورد خبری

-    پیامهای تشکر در روزنامه های کارگری

اینگونه تشویقها هیچ هزینه مالی در بر نداشته اما انگیزه های خوبی در افراد ایجاد می کند . چیزهای کوچک ممکن است معانی بزرگی داشته باشند . ستایش و تمجید افراد در انگیزش افراد نقش بزرگی ایفا می کند .

مشخص شده است که بازخوردهای مثبت نسبت به بازخوردهای منفی فاکتورهای انگیزشی بزرگتری محسوب می شوند . آخرین باری که شما به کارگران خود گفته اید که آنها از دید شما کارگر خوبی هستند چه وقت بوده است ؟

در مقابل برنامه های کلاسیک تشویق ایمنی و پیشگیری از ضایعات ، تعدادی از کارشناسان روشهای جدید و مبتکرانه ای را برای تشویق کارکنان خود بکار برده اند :

-    بردن گروههای ایمنی موفق به تماشای مسابقات فوتبال ملی

-    سپردن وظیفه حمل پرچم در مسابقات محلی به افراد موفق

-    موظف کردن کارفرما به انجام کار کارگر و دادن مرخصی به او

-    تراشیدن سبیل توسط کارشناسان ایمنی و کنترل ضایعات

نوع برنامه های تشویقی ایمنی و کنترل ضایعات برای اغلب کارگران جدید و متفاوت است . بیشتر کارگران با هر سابقه کاری در صنعت در برنامه های سنتی مشارکت کرده اند . امروزه کارشناسان ایمنی و کنترل ضایعات متقاعد شده اند که برای یافتن راههای انگیزشی کارگران با آنها مشورت کنند . کارگران به کارشناسان ایمنی و کنترل ضایعات خواهند گفت که از چه چیزی خوششان می آید و چه چیزی را نمی پسندند و کارشناسان قادر خواهند شد که برای انگیزش آنها یک برنامه تشویقی را طراحی کنند .

همانطور که قبلاً نیز بیان شد نویسنده کتاب تا زمانی که اصول اساسی برنامه ایمنی و پیشگیری از تلفائ بکارگرفته نشده اند استفاده از برنامه های ایمنی مبتنی بر رفتار را توصیه نمی کند . تا مادامی که اصول اساسی برنامه های ایمنی و پیشگیری از ضایعات بکار گرفته نشوند . اکثریت قریب به اتفاق برنامه های تشویقی ایمنی و پیشگیری از ضایعات دوام نیاورده و نزول به صرفه نخواهند بود . برای آن دسته از برنامه هایی که بر پایه های محکم استوار شده و بدنبال ارتقاء برنامه به سطوح بالاتر باشد . کارشناسان ایمنی و کنترل ضایعات می توانند یک یا چندین برنامه اصلاح رفتارهایی را نیز با آنها بکار گیرد .

کارشناسان ایمنی و کنترل ضایعات مجبورند که برای یافتن راههای جدید و خلاقانه در جلب مشارکت و انگیزش کارگران مدیران در فعالیتهای ایمنی و پیشگیری از ضایعات به حیطه هایی فراتر از سطوح سنتی بیاندیشند . همانگونه که ارسطو در چندین سده قبل گفته است « همه چیز با گذشت زمان کهنه می شود » تعدادی از برنامه های ایمنی و پیشگیری از ضایعات با گذشت زمان کهنه شده و اثر بخشی خود را از دست می دهند .

کارشناسان ایمنی و کنترل ضایعات بایستی برای یافتن راههای جدید و خلاقانه برای تقویت و بهبود برنامه های خود حدود هنجارها را درنوردیده و به راههایی که کمتر مورد توجه بوده اند فکر کنند .

تاریخ ارسال: چهارشنبه 11 دی‌ماه سال 1387 ساعت 08:24 | نویسنده: امیر زارعی | چاپ مطلب
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد